ใช้สิทธิครอบครองรถ ต่อจากพี่ชายเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4th September, 2023 at 07:53 am

เมื่อพี่ชายเสียชีวิตลง ทายาทของพี่ชายมีสิทธิรับมรดกในสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อได้ หากทายาทประสงค์จะรับสิทธินั้น จะต้องไปติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเป็นชื่อของทายาทและหาคนค้ำประกันใหม่ โดยทายาทจะต้องรับผิดต่อไฟแนนซ์ในภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแต่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับจากกองมรดกของผู้ตาย

ขั้นตอนการใช้สิทธิครอบครองรถต่อจากพี่ชายเสียชีวิต มีดังนี้

  1. ทายาทต้องไปขอคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ของพี่ชายเพื่อแสดงว่าพี่ชายเสียชีวิตแล้ว
  2. ทายาทต้องไปขอหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการมรดกของพี่ชายจากศาล
  3. ทายาทต้องไปติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อขอเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเป็นชื่อของทายาท
  4. ทายาทต้องไปหาคนค้ำประกันใหม่ให้กับสัญญาเช่าซื้อ

ในกรณีที่ทายาทไม่ประสงค์จะรับสิทธิครอบครองรถต่อจากพี่ชาย ทายาทจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่ไฟแนนซ์

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเป็นชื่อของทายาท มีดังนี้

  • สำเนาทะเบียนราษฎร์ของทายาท
  • สำเนาทะเบียนราษฎร์ของพี่ชาย
  • หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการมรดกของพี่ชาย
  • สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
  • สำเนาบัตรประชาชนของคนค้ำประกัน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของคนค้ำประกัน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ไฟแนนซ์หรือทนายความ

Share on: