โอนทรัพย์สินที่ดินของสามีที่เสียชีวิตให้ลูก

การโอนทรัพย์สินที่ดินของสามีที่เสียชีวิตให้ลูกสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 • โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพินัยกรรม
 • โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพินัยกรรม

หากสามีได้ทำพินัยกรรมไว้ และระบุให้ลูกเป็นผู้รับมรดกที่ดิน ก็สามารถนำพินัยกรรมไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกได้

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หากสามีไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่ได้ระบุให้ลูกเป็นผู้รับมรดกที่ดิน ก็สามารถนำหลักฐานการตายของสามี และหลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรมของลูก เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น ไปยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารหลักฐาน

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้

 • หนังสือคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอน
 • โฉนดที่ดิน
 • เอกสารแสดงการตายของผู้โอน
 • เอกสารแสดงการเป็นทายาทโดยธรรมของผู้รับโอน
 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามอัตราที่กำหนด

 1. รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนจะได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ร้อยละ 0.15 ของมูลค่าที่ดิน
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าที่ดิน

ข้อควรระวังในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Share on: