โรงเรียน(เอกชน)ไม่ให้ใบสุทธิเพราะค้างค่าเทอม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:30 pm

เนื่องจากโรงเรียนเอกชนเป็นสถานศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนจึงสามารถมีกฎระเบียบของตนเองได้ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกใบสุทธิให้กับนักเรียน

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ออกใบสุทธิให้กับนักเรียนที่ค้างค่าเทอม เช่น นักเรียนอาจไม่สามารถสมัครเรียนต่อในโรงเรียนอื่นได้ นักเรียนอาจไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นักเรียนอาจไม่สามารถสอบวัดความรู้ระดับชาติได้ นักเรียนอาจไม่สามารถเข้ารับงานทำได้ เป็นต้น

โรงเรียนเอกชนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจไม่ออกใบสุทธิให้กับนักเรียนที่ค้างค่าเทอม หากโรงเรียนเอกชนไม่แน่ใจว่าควรดำเนินการอย่างไร โรงเรียนเอกชนสามารถปรึกษากับทนายความหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเพื่อขอคำแนะนำได้

สำหรับนักเรียนที่ค้างค่าเทอมกับโรงเรียนเอกชน นักเรียนควรติดต่อโรงเรียนเพื่อเจรจาขอผ่อนชำระค่าเทอม หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

Share on: