โครงการเราชนะ เรียกเก็บเงิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:27 am

โครงการเราชนะเป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการแจกเงิน 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

หากผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะไม่ใช้จ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังอาจเรียกเก็บเงินคืนได้ เช่น กรณีใช้เงินไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการใช้จ่ายที่จำเป็น กรณีใช้เงินเกินวงเงินที่กำหนด หรือกรณีมีพฤติกรรมทุจริต

กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าก่อนเรียกเก็บเงินคืน โดยให้ผู้ประกอบการมีเวลา 30 วันในการชี้แจง หากผู้ประกอบการไม่สามารถชี้แจงได้ กระทรวงการคลังจะเรียกเก็บเงินคืนเต็มจำนวน

ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับเงินคืนจากโครงการเราชนะ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินคืน โดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โครงการเราชนะ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โครงการเราชนะจะพิจารณาอุทธรณ์โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ผู้ประกอบการนำมาแสดง หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าผู้ประกอบการมีเหตุสมควรที่จะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บเงินคืน คณะกรรมการจะยกเว้นการเรียกเก็บเงินคืนแก่ผู้ประกอบการนั้น

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับเงินคืนจากโครงการเราชนะและไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด กระทรวงการคลังจะดำเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

Share on: