แม่เอาหลักฐานหลานหนี เข้าโรงเรียนไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:28 pm

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

กำหนดให้เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธินี้รวมถึงสิทธิในการเข้าเรียนในโรงเรียน สิทธิในการได้รับการศึกษาในระบบปกติ สิทธิในการได้รับการศึกษานอกระบบ สิทธิในการได้รับการศึกษาตามอัธยาศัย สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สิทธิในการได้รับการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาตนให้เต็มตามศักยภาพ สิทธิในการได้รับการศึกษาที่ปลอดภัย สิทธิในการได้รับการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และสิทธิในการได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้น การที่แม่เอาหลักฐานหลานหนี ทำให้เข้าโรงเรียนไม่ได้ ย่อมขัดต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจปกครอง มีหน้าที่จัดให้ลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจปกครองไม่จัดให้ลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียน รัฐมีอำนาจบังคับให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจปกครองจัดให้ลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนได้

อ้างอิง:

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
Share on: