เสียภาษีบ้านหลังที่2

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:28 pm

ภาษีบ้านหลังที่2 เป็น

ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของบ้านที่มีมากกว่า 1 หลัง โดยบ้านหลังแรกจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่บ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไปจะต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

อัตราภาษีบ้านหลังที่ 2 ในปัจจุบัน (ปี 2566) ดังนี้

  • บ้านหลังที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%
  • บ้านหลังที่ 2 มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%

ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลังที่ 2 มูลค่า 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี 20,000 บาทต่อปี

เจ้าของบ้านหลังที่ 2 สามารถยื่นคำขอลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้

  • บ้านหลังที่ 2 ที่ใช้สำหรับประกอบอาชีพ อัตราภาษี 0.01%
  • บ้านหลังที่ 2 ที่ใช้สำหรับให้เช่า อัตราภาษี 0.02%

เจ้าของบ้านหลังที่ 2 สามารถยื่นคำขอลดหย่อนภาษีได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ตนเป็นเจ้าของบ้าน

อ้างอิง:

  • พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2467
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2565
Share on: