อุปการะบุตรของลูกชาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:21 pm


การอุปการะบุตรของลูกชาย คือ

การอุปการะเด็กชายคนหนึ่งในฐานะลูกบุญธรรม โดยผู้อุปการะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  3. มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูเด็กชายได้
  4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเสพติดสุราหรือยาเสพติด

การอุปการะบุตรของลูกชายต้องทำเป็นหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ตนมีภูมิลำเนา โดยหนังสือแจ้งต้องระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้อุปการะ ชื่อ ที่อยู่ของเด็กชายที่ตนจะอุปการะ และวันเดือนปีเกิดของเด็กชาย นอกจากนี้ผู้อุปการะต้องนำเอกสารต่อไปนี้มายื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานเขตด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้อุปการะ
  2. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรสของผู้อุปการะ (ถ้ามี)
  3. ใบรับรองแพทย์ของผู้อุปการะ
  4. เอกสารแสดงรายได้ของผู้อุปการะ
  5. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับเด็กชาย (ถ้ามี)

เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานเขตได้รับหนังสือแจ้งแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้อุปการะ หากผู้อุปการะมีคุณสมบัติครบถ้วน นายทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองการอุปการะบุตรให้ลูกชายให้แก่ผู้อุปการะ

การอุปการะบุตรของลูกชายมีผลให้เด็กชายมีสถานะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อุปการะ ผู้อุปการะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบิดามารดาของเด็กชาย ยกเว้นสิทธิในการรับมรดก หากเด็กชายถึงแก่ความตาย ผู้อุปการะไม่มีสิทธิในการรับมรดกของเด็กชาย

Share on: