ออกโฉนดที่ดินใช้เวลานาน

ระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของที่ดิน สภาพของที่ดิน เอกสารหลักฐานที่เจ้าของที่ดินนำมายื่นคำขอ และปริมาณงานของสำนักงานที่ดินในพื้นที่นั้น

โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ต้องใช้เวลานานกว่านั้น เช่น ที่ดินที่มีผู้บุกรุก ที่ดินที่มีข้อพิพาท ที่ดินที่มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้ระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินยาวนานขึ้นนั้น มักเกิดจากปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าของที่ดิน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น เจ้าของที่ดินไม่ได้นำเอกสารหลักฐานมาครบถ้วน เจ้าของที่ดินไม่สามารถชี้ตำแหน่งที่ดินได้ชัดเจน เจ้าของที่ดินไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ เป็นต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความล่าช้าในการออกโฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเอกสารหลักฐานที่ควรเตรียม ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ส.ค.1) หรือโฉนดที่ดิน
  • สำเนาเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน เช่น หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินควรติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องนำมายื่นคำขอ และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อลดระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดิน

Share on: