สินสมรสสามีเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:41 pm

สินสมรสสามีเสียชีวิต แบ่งกันอย่างไร?

สินสมรสคือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส โดยหลักแล้ว สินสมรสต้องแบ่งกันระหว่างสามีภริยาโดยส่วนเท่า ๆ กัน อย่างไรก็ตาม คู่สมรสอาจตกลงกันเองในการแบ่งสินสมรสได้ โดยการตกลงกันเองนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์ในการแบ่งสินสมรสโดยตกลงกันเองมีดังนี้

 1. คู่สมรสต้องตกลงกันเองโดยสุจริต
 2. ตกลงกันเองก่อนหรือภายใน 3 ปีนับแต่วันจดทะเบียนหย่าร้าง
 3. ตกลงกันเองในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแก่คู่สมรสอีกฝ่าย

หากคู่สมรสไม่สามารถตกลงกันเองในการแบ่งสินสมรสได้ ศาลจะเป็นผู้แบ่งสินสมรสให้ โดยศาลจะคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการแบ่งสินสมรส

 1. ระยะเวลาที่คู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยา
 2. รายได้ ทรัพย์สิน และภาระผูกพันของคู่สมรสแต่ละฝ่าย
 3. ความจำเป็นในการเลี้ยงดูบุตร
 4. พฤติการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 – 1534

ตัวอย่างการแบ่งสินสมรสกรณีสามีเสียชีวิต

สมมติว่า นายสมชาย และนางสมศรี จดทะเบียนสมรสกัน มีทรัพย์สินร่วมกันดังนี้

 • ที่ดินและบ้าน
 • เงินฝากธนาคาร
 • รถยนต์

เมื่อนายสมชายเสียชีวิต นางสมศรีจะได้รับสิทธิในทรัพย์สินทั้งหมดของนายสมชาย ยกเว้นทรัพย์สินที่นายสมชายได้ทำพินัยกรรมยกให้บุคคลอื่นไว้ล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม หากนายสมชายได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินและบ้านให้บุตรชายของตน นางสมศรีจะไม่ได้รับสิทธิในที่ดินและบ้านดังกล่าว แต่นางสมศรีจะได้รับสิทธิในเงินฝากธนาคารและรถยนต์ทั้งหมด

ในกรณีที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกันเองในการแบ่งสินสมรสได้ ศาลจะเป็นผู้แบ่งสินสมรสให้ โดยศาลจะคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

Share on: