สิทธิโต้แย้งในพินัยกรรม

สิทธิโต้แย้งในพินัยกรรม คือ สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในมรดกที่จะโต้แย้งคำสั่งในพินัยกรรมว่าไม่สมบูรณ์หรือขัดต่อกฎหมาย หากพินัยกรรมถูกโต้แย้งและศาลมีคำพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะหรือเป็นโมฆียะ คำสั่งในพินัยกรรมจะสิ้นผลบังคับ

สิทธิโต้แย้งในพินัยกรรมมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ดังนี้

  • โมฆะ หมายถึง พินัยกรรมนั้นไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น ไม่ว่าผู้ทำพินัยกรรมจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างของพินัยกรรมที่โมฆะ ได้แก่ พินัยกรรมที่เขียนไม่ถูกต้องตามแบบ พินัยกรรมที่เขียนโดยบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือพินัยกรรมที่เขียนโดยบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี
  • โมฆียะ หมายถึง พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับได้ แต่อาจมีบุคคลหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถโต้แย้งและขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในพินัยกรรมได้ ตัวอย่างของพินัยกรรมที่โมฆียะ ได้แก่ พินัยกรรมที่เขียนโดยผู้ทำพินัยกรรมภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น พินัยกรรมที่เขียนโดยผู้ทำพินัยกรรมโดยถูกบังคับหรือกลั่นแกล้ง หรือพินัยกรรมที่เขียนโดยผู้ทำพินัยกรรมด้วยเจตนาที่จะให้ผลร้ายแก่ผู้อื่น

ผู้มีส่วนได้เสียในมรดกที่มีสิทธิโต้แย้งพินัยกรรม ได้แก่

  • ทายาทโดยธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสิทธิได้รับมรดกโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยสายเลือด ทายาทโดยธรรมเนียม หรือทายาทโดยพินัยกรรม
  • ผู้รับพินัยกรรม หมายถึง บุคคลที่ได้รับมรดกตามพินัยกรรม
  • บุคคลที่จะได้รับมรดกจากการยกเลิกพินัยกรรม หมายถึง บุคคลที่จะได้รับมรดกหากพินัยกรรมถูกยกเลิก เช่น ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมฉบับก่อนหน้า

หากผู้มีส่วนได้เสียในมรดกเห็นว่าพินัยกรรมนั้นไม่สมบูรณ์หรือขัดต่อกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในพินัยกรรมได้ โดยผู้ร้องจะต้องนำพยานหลักฐานมาประกอบคำร้อง เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เป็นต้น

การพิจารณาว่าพินัยกรรมนั้นสมบูรณ์หรือไม่ ศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏในคดี โดยหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพินัยกรรมนั้นสมบูรณ์ คำสั่งในพินัยกรรมจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

Share on: