สิทธิบัตรทองและสิทธิจ่ายตรง


สิทธิบัตรทองและสิทธิจ่ายตรงเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่ภาครัฐมอบให้กับประชาชน โดยสิทธิบัตรทองเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Health Coverage) ในขณะที่สิทธิจ่ายตรงเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่มีประกันสังคม

สิทธิบัตรทองครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่จำเป็นที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน ขึ้นอยู่กับประเภทของการรักษา

สิทธิจ่ายตรงครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่จำเป็นที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน ขึ้นอยู่กับประเภทของการรักษา

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรทองและสิทธิจ่ายตรง สรุปได้ดังนี้

สิทธิหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์
สิทธิบัตรทองครอบคลุมคนไทยทุกคนการรักษาพยาบาลที่จำเป็น
สิทธิจ่ายตรงครอบคลุมผู้ที่มีประกันสังคมการรักษาพยาบาลที่จำเป็น
สถานพยาบาลที่ให้บริการสถานพยาบาลเครือข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน ขึ้นอยู่กับประเภทของการรักษาผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน ขึ้นอยู่กับประเภทของการรักษา

ทั้งสิทธิบัตรทองและสิทธิจ่ายตรงเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่สำคัญที่ภาครัฐมอบให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน

Share on: