สร้างบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากพบเห็นการสร้างบ้านโดยไม่ได้อนุญาตในกรุงเทพฯ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานเขตหรือสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

  • สำนักงานเขต : แจ้งได้ที่สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้าง
  • สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร : แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร อาคาร 5 ชั้น 10 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 6 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือโทร. 02-271-8800 กด 1

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ดังนี้

  1. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้กระทำผิดมาขออนุญาตก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. หากผู้กระทำผิดไม่มาขออนุญาตก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งรื้อถอนอาคารออก
  3. หากผู้กระทำผิดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ที่ก่อสร้างบ้านโดยไม่ได้อนุญาตยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 อีกด้วย กำหนดว่า ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Share on: