ศาลสั่งให้เป็นผู้อนุบาลแม่ พ่อบวชเป็นพระ

กรณีนี้ พ่อเป็นผู้บวชเป็นพระ ซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1464 ดังนั้น พ่อจึงไม่มีสิทธิในมรดกของแม่

ส่วนคุณในฐานะเป็นผู้อนุบาลแม่ ย่อมมีสิทธิในมรดกของแม่ ในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 ซึ่งคุณจะได้รับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมคนอื่นๆ ของคุณแม่

อย่างไรก็ตาม กรณีที่คุณเป็นทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียว คุณจะได้รับมรดกทั้งหมดของแม่ ตามมาตรา 1636

ทั้งนี้ ทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกตามลำดับ ดังนี้

  1. บุตร
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาคนเดียวกัน
  5. พี่น้องร่วมมารดาคนเดียวกัน
  6. ลุง ป้า น้า อา
  7. ปู่ ย่า ตา ยาย
  8. ทายาทโดยธรรมของผู้สืบสันดานของคนตาย
Share on: