ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:52 pm


ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและมีโฉนดค้ำประกัน ดังนี้

  1. ผู้ให้กู้สามารถฟ้องร้องลูกหนี้ต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้ได้ โดยศาลจะมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน ซึ่งในกรณีนี้ก็คือโฉนดที่ดิน
  2. เมื่อศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์แล้ว ผู้ให้กู้สามารถดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้
  3. หากเงินที่ขายทอดตลาดทรัพย์ไม่เพียงพอชำระหนี้ ผู้ให้กู้สามารถฟ้องร้องลูกหนี้เพื่อเรียกค่าเสียหายส่วนที่เหลือได้อีก

อย่างไรก็ดี ผู้ให้กู้ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ก่อนที่จะฟ้องร้องลูกหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย ระยะเวลาในการดำเนินการทางกฎหมาย และความเสี่ยงที่ลูกหนี้อาจล้มละลาย เป็นต้น

Share on: