ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยผ่านเช็ค เด้ง3ใบ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 3rd September, 2023 at 12:12 am

หากลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยผ่านเช็คเด้ง 3 ใบ ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ได้ตามกฎหมาย

ความผิดฐานออกเช็คเด้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 กำหนดว่า ผู้ใดออกเช็คเพื่อใช้เงินมีจำนวนเงินสั่งจ่ายและระบุวันที่ลงในเช็ค แต่ไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในวันที่เช็คนั้นใช้เงินหรือถอนเงินไม่พอจ่าย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ออกเช็คต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ความผิดฐานออกเช็คเด้งยังถือเป็นความผิดอันยอมความได้ หมายความว่า หากเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงยอมความกัน คดีอาญาก็จะยุติลงได้

หากเจ้าหนี้ต้องการดำเนินคดีกับลูกหนี้ฐานออกเช็คเด้ง จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด

เมื่อพนักงานสอบสวนรับเรื่องร้องทุกข์แล้ว จะต้องดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รับเรื่องร้องทุกข์

หากศาลประทับรับฟ้อง เจ้าหนี้จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ศาลประทับรับฟ้อง

หากศาลพิพากษาให้จำคุกลูกหนี้ ลูกหนี้จะต้องถูกจำคุกตามคำพิพากษา

อย่างไรก็ตาม หากศาลพิพากษาให้ปรับลูกหนี้ ลูกหนี้จะต้องชำระค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

นอกจากนี้ เจ้าหนี้ยังสามารถดำเนินคดีกับลูกหนี้ทางแพ่งเพื่อเรียกร้องเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ค้างชำระได้อีกด้วย

Share on: