รังวัดที่ดินเกินจากที่ในโฉนด

หากผลการรังวัดที่ดินพบว่าที่ดินมีเนื้อที่มากกว่าที่ระบุในโฉนด เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการดังนี้

  • ยื่นคำขอออกโฉนดใหม่ โดยเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นคำขอออกโฉนดใหม่ต่อสำนักงานที่ดิน โดยสำนักงานที่ดินจะตรวจสอบผลการรังวัดที่ดิน หากพบว่าที่ดินมีเนื้อที่มากกว่าที่ระบุในโฉนดจริง สำนักงานที่ดินก็จะดำเนินการออกโฉนดใหม่ให้
  • แจ้งต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง หากผลการรังวัดที่ดินพบว่าที่ดินมีเนื้อที่มากกว่าที่ระบุในโฉนด และที่ดินที่เพิ่มขึ้นนั้นไปทับที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง เจ้าของที่ดินจะต้องแจ้งต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ทราบ หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอมให้นำที่ดินส่วนนั้นไปรวมกับที่ดินของตน เจ้าของที่ดินจะต้องเจรจาตกลงกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ หากเจ้าของที่ดินไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

ดังนั้น หากผลการรังวัดที่ดินพบว่าที่ดินมีเนื้อที่มากกว่าที่ระบุในโฉนด เจ้าของที่ดินควรดำเนินการยื่นคำขอออกโฉนดใหม่โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่

Share on: