มรดกของลูกสาวที่เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:27 pm

มรดกของลูกสาวที่เสียชีวิตแล้ว

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการโอนมรดก มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม

ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย มี 2 ประเภท คือ

  1. ทายาทโดยธรรมชั้นที่ 1 ได้แก่ บุตร บุตรบุญธรรมที่บิดามารดารับไว้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้แล้ว ทายาทโดยธรรมชั้นที่ 1 มีสิทธิได้รับมรดกในอัตราส่วนเท่ากัน ไม่ว่าบุตรจะเกิดก่อนหรือหลังสมรส
  2. ทายาทโดยธรรมชั้นที่ 2 ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมมารดามารดาเดียวกัน ทายาทโดยธรรมชั้นที่ 2 มีสิทธิได้รับมรดกเท่ากัน ยกเว้น พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับบิดาหรือมารดาที่ตาย จะได้รับมรดกในอัตราส่วนที่น้อยกว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับบิดามารดาที่ตาย

ทายาทโดยพินัยกรรม คือ บุคคลที่ทายาทได้กำหนดให้รับมรดกในพินัยกรรม ทายาทโดยพินัยกรรมมีสิทธิได้รับมรดกมากกว่าทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม

หากลูกสาวเสียชีวิตโดยไม่มีพินัยกรรม มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายลำดับที่ 1 ได้แก่ บุตร บุตรบุญธรรมที่บิดามารดารับไว้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้แล้ว หากลูกสาวไม่มีบุตร มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายลำดับที่ 2 ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมมารดามารดาเดียวกัน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายการโอนมรดก สามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้

Share on: