ภรรยาเสียชีวิตทำพินัยกรรมยกที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามีนอกสมรส

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:24 pm

ภรรยาเสียชีวิตทำพินัยกรรมยกที่ดิน ส.ป.ก. ให้สามีนอกสมรส กรณีนี้ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่สามารถตกเป็นมรดกได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดังนั้น หากสามีนอกสมรสต้องการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขอโอนสิทธิการเช่าที่ดิน ส.ป.ก. จากทายาทโดยธรรมของภรรยาผู้เสียชีวิต ซึ่งได้แก่ บุตร บิดา มารดา และพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน

ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมไม่ยินยอมให้โอนสิทธิการเช่าที่ดิน ส.ป.ก. สามีนอกสมรสอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนพินัยกรรม อย่างไรก็ตาม ศาลอาจไม่เพิกถอนพินัยกรรมได้หากพินัยกรรมฉบับดังกล่าวทำขึ้นโดยเจตนาและโดยสุจริต

Share on: