พ.ร.บ. ของคู่กรณี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:33 pm

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากพ.ร.บ. ของคู่กรณี มีดังนี้

 1. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  • ใบแจ้งหนี้ค่าเสียหายอื่นๆ
  • ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. ยื่นเอกสารหลักฐานที่รวบรวมไว้กับบริษัทประกันรถยนต์ของคู่กรณี
 3. บริษัทประกันรถยนต์ของคู่กรณีจะพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาและแจ้งผลการพิจารณาให้คุณทราบ
 4. หากบริษัทประกันรถยนต์ของคู่กรณีไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้คุณ คุณมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากพ.ร.บ. ของคู่กรณีได้จากเว็บไซต์ของ คปภ. หรือติดต่อ คปภ. โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: