ผ่อนรถไม่ไหว เพราะได้รับผลกระทบจากนโยบายแห่งรัฐ


หากผ่อนรถไม่ไหว เพราะได้รับผลกระทบจากนโยบายแห่งรัฐ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ติดต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ เพื่อขอผ่อนชำระค่างวดลดลง หรือขอรีไฟแนนซ์สินเชื่อใหม่ โดยสถาบันการเงินอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ที่ลดลง ภาระหนี้อื่นๆ เป็นต้น
  2. ขายรถ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่เหลือ โดยสถาบันการเงินอาจพิจารณาให้ผ่อนชำระค่างวดลดลง หรืออาจพักชำระหนี้ชั่วคราว
  3. ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล รัฐบาลอาจออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายแห่งรัฐ เช่น การลดภาษี การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่างมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายแห่งรัฐ

  • มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยรัฐบาลจะออกเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
  • มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านพลังงาน โดยรัฐบาลจะออกเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
  • มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านอาหาร โดยรัฐบาลจะออกเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

หากได้รับผลกระทบจากนโยบายแห่งรัฐจนไม่สามารถผ่อนรถไหว แนะนำให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ หรือรัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

Share on: