ผู้ประกันตน ม.39 ผ่าตัดโดนเรียกเก็บเงิน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี หากเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม จะได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่ายานอกบัญชียาหลัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนมาตรา 39 เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยต้องเป็นผู้ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปยื่นคำขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคมในเขตที่ตนอาศัยอยู่

ในกรณีของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีในโรงพยาบาลเอกชน เป็นไปได้ว่าผู้ประกันตนอาจเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม หรืออาจเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม แต่โรงพยาบาลอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองของประกันสังคม เช่น ค่าห้องพักพิเศษ ค่าอาหาร ค่ายานอกบัญชียาหลัก เป็นต้น

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีในโรงพยาบาลเอกชน สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบการเรียกเก็บเงินกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ หากสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบแล้วพบว่าโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการเรียกเงินคืนให้แก่ผู้ประกันตน

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังสามารถยื่นคำร้องขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม หากไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคม

Share on: