ผู้จัดการมรดกให้ภรรยาที่เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:31 am

สิทธิของคู่สมรสในการรับมรดก

ถ้าเจ้ามรดกมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก่อน (เหมือนหย่ากันซึ่งได้รับไปตามสิทธิของตนชั้นหนึ่งก่อน) 
ที่เหลือส่วนของผู้ตายจึงนำไปแบ่งปันระหว่างทายาท คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีสิทธิรับอีกต่อหนึ่ง ดังนี้ 
1. ถ้ามีทายาทลำดับที่ 1 ยังอยู่หรือตายแต่มีผู้รับมรดกแทนที่ คู่สมรสได้รับส่วนแบ่งเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตร 
2. ถ้ามีทายาทลำดับที่ 3 ยังอยู่หรือตายแต่มีผู้รับมรดกแทนที่ หรือ ไม่มีทายาทลำดับที่ 1 แต่มีทายาทลำดับที่ 2 คู่สมรสได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง 
3. ถ้ามีทายาทลำดับที่ 4 หรือ 6 ยังอยู่หรือตายแต่มีผู้รับมรดกแทนที่ หรือ มีทายาทลำดับที่ 5 คู่สมรสได้รับสองในสามส่วน 
4. ถ้าไม่มีทายาท คู่สมรสได้รับทั้งหมด

มาตรา 1635  ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
(2) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา 1629 (1) แต่มีทายาทตามมาตรา 1629 (2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
(3) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม
(4) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1635

  • มาตรา 1635  ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
    (1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
    (2) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา 1629 (1) แต่มีทายาทตามมาตรา 1629 (2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
    (3) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม
    (4) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด

สิทธิของคู่สมรสในการรับมรดก-ถ้าเจ้ามรดกมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก่อน (เหมือนหย่ากันซึ่งได้รับไปตามสิทธิของตนชั้นหนึ่งก่อน) 
ที่เหลือส่วนของผู้ตายจึงนำไปแบ่งปันระหว่างทายาท คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีสิทธิรับอีกต่อหนึ่ง ดังนี้ 
1. ถ้ามีทายาทลำดับที่ 1 ยังอยู่หรือตายแต่มีผู้รับมรดกแทนที่ คู่สมรสได้รับส่วนแบ่งเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตร 
2. ถ้ามีทายาทลำดับที่ 3 ยังอยู่หรือตายแต่มีผู้รับมรดกแทนที่ หรือ ไม่มีทายาทลำดับที่ 1 แต่มีทายาทลำดับที่ 2 คู่สมรสได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง 
3. ถ้ามีทายาทลำดับที่ 4 หรือ 6 ยังอยู่หรือตายแต่มีผู้รับมรดกแทนที่ หรือ มีทายาทลำดับที่ 5 คู่สมรสได้รับสองในสามส่วน 
4. ถ้าไม่มีทายาท คู่สมรสได้รับทั้งหมด

source: สำนักงานทนายความอธิวัฒน์ ช่อผูก

Share on: