ที่ ส.ป.ก. ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว

ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว แต่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. มีสิทธิในที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น ไม่สามารถซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์ จำนอง หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ หากเกษตรกรฝ่าฝืนเงื่อนไขการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. รัฐมีสิทธิเพิกถอนสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ของเกษตรกรได้

ที่ดิน ส.ป.ก. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2518 พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้รัฐมีอำนาจในการปฏิรูปที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร

ที่ดิน ส.ป.ก. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เกษตรกรที่ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ยากจน ที่ดิน ส.ป.ก. ช่วยให้เกษตรกรเหล่านี้มีที่ดินทำกินและสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ที่ดิน ส.ป.ก. ก็ยังมีปัญหาบางประการ เช่น การบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ส.ป.ก. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยออกมาตรการต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. และการจัดหาแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Share on: