ที่ดิน ส.ป.ก. โดนบุกรุก


การบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 44 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. โดยพลการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หากพบที่ดิน ส.ป.ก. โดนบุกรุก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงาน ส.ป.ก. ในพื้นที่ หรือที่สายด่วน 1669

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว ส.ป.ก. จะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ดังนี้

  1. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุกออกไปจากที่ดิน ส.ป.ก. ภายใน 15 วัน
  2. หากผู้บุกรุกไม่ออกไปจากที่ดิน ส.ป.ก. ภายใน 15 วัน ส.ป.ก. จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกออก
  3. หากผู้บุกรุกขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ที่บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 138 อีกด้วย กำหนดว่า ผู้ใดบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดฐานบุกรุก โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากท่านเป็นเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. และพบว่าที่ดินของท่านถูกบุกรุก สามารถดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งเบาะแสไปยังสำนักงาน ส.ป.ก. ในพื้นที่
  2. ประสานกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการรื้อถอนผู้บุกรุกออก
  3. ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกตามกฎหมาย

การบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและประชาชน ผู้ที่บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรผู้ยากไร้อีกด้วย

Share on: