ที่ดิน ส.ค.1 ขอออกโฉนด


ที่ดิน ส.ค.1 หมายถึง ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามโครงการบอกดิน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยที่ดิน ส.ค.1 ยังไม่เป็นเอกสารสิทธิที่จะแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินได้

การขอออกโฉนดที่ดินจากที่ดิน ส.ค.1 สามารถทำได้โดยเจ้าของที่ดิน โดยการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการสำรวจและรังวัดที่ดินตามคำขอ และเมื่อผลการรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน

ขั้นตอนในการขอออกโฉนดที่ดินจากที่ดิน ส.ค.1 มีดังนี้

 1. เจ้าของที่ดิน ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 2. สำนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวันทำการรังวัด
 3. ช่างรังวัดออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขต
 4. ช่างรังวัดดำเนินการรังวัดที่ดินตามวันเวลาที่กำหนด
 5. ช่างรังวัดจัดทำรูปแผนที่และรายงานการรังวัด
 6. สำนักงานที่ดินตรวจสอบรูปแผนที่และรายงานการรังวัด
 7. สำนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกโฉนดที่ดินจากที่ดิน ส.ค.1 ได้แก่

 • สำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
 • หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดิน

ค่าธรรมเนียมในการขอออกโฉนดที่ดินจากที่ดิน ส.ค.1 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิและประโยชน์ที่มีในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2553

ระยะเวลาในการขอออกโฉนดที่ดินจากที่ดิน ส.ค.1 ประมาณ 6 เดือน

โดยสรุปแล้ว การขอออกโฉนดที่ดินจากที่ดิน ส.ค.1 สามารถทำได้โดยเจ้าของที่ดิน โดยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

Share on: