ที่ดินมรดกแบ่งแล้ว ไม่ยอมย้ายออก


ในกรณีที่ที่ดินมรดกได้แบ่งกันแล้ว แต่น้าไม่ยอมย้ายออก ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกสามารถดำเนินการดังนี้

  1. เจรจากับน้าเพื่อขอความร่วมมือให้ย้ายออก หากน้ายอมย้ายออก ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกสามารถตกลงกันเองในการจ่ายค่าชดเชยให้กับน้า
  2. หากน้าไม่ยอมย้ายออก ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับให้น้าย้ายออก

เมื่อศาลมีคำสั่งให้น้าย้ายออกแล้ว น้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หากน้าฝ่าฝืนคำสั่งของศาล น้าจะมีความผิดฐานละเมิดสิทธิของผู้อื่น โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกยังสามารถฟ้องร้องน้าเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการที่น้าไม่ยอมย้ายออกได้อีกด้วย

การแบ่งที่ดินมรดกเป็นปัญหาที่อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างทายาทได้ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการแบ่งที่ดินมรดกอย่างรอบคอบ

Share on: