ที่ดินทับซ้อน ออกโฉนดไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 3rd September, 2023 at 12:14 am


ที่ดินทับซ้อน ออกโฉนดไม่ได้ เนื่องจากที่ดินทับซ้อนกันนั้น ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าที่ดินแปลงใดเป็นของผู้ใด ดังนั้น จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้

หากพบว่าที่ดินของตนทับซ้อนกับที่ดินของผู้อื่น เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เจรจาตกลงกันเอง โดยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอแบ่งแยกที่ดินและออกโฉนดให้แต่ละฝ่าย
  2. ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลตัดสินกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  3. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อน เพื่อขอให้คณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด

การเจรจาตกลงกันเองถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและยุติธรรม โดยเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายควรนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เช่น หลักฐานการครอบครองที่ดิน หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น หากเจรจาตกลงกันได้ เจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการแบ่งแยกที่ดินและออกโฉนดให้แต่ละฝ่าย

หากเจรจาตกลงกันเองไม่ได้ เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลตัดสินกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ศาลจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายนำมาแสดง รวมถึงคำให้การของพยานบุคคล เพื่อตัดสินว่าที่ดินแปลงใดเป็นของผู้ใด หากศาลตัดสินว่าที่ดินแปลงใดเป็นของผู้ใด เจ้าของที่ดินผู้นั้นจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายยังสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อน เพื่อขอให้คณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด คณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายนำมาแสดง รวมถึงคำให้การของพยานบุคคล เพื่อตัดสินว่าที่ดินแปลงใดเป็นของผู้ใด หากคณะกรรมการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าที่ดินแปลงใดเป็นของผู้ใด เจ้าของที่ดินผู้นั้นจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น

โดยสรุปแล้ว ที่ดินทับซ้อน ออกโฉนดไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าที่ดินแปลงใดเป็นของผู้ใด ดังนั้น จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ หากพบว่าที่ดินของตนทับซ้อนกับที่ดินของผู้อื่น เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้ปัญหาที่ดินทับซ้อนได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรม

Share on: