ทายาทผู้รับมรดก “โฉนด ส.ป.ก.”

แก้ไขล่าสุด วันที่ 2nd September, 2023 at 11:49 pm

ทายาทผู้รับมรดก “โฉนด ส.ป.ก.” ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 มีสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. ของบุคคลผู้ล่วงลับไป โดยต้องยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตาย

ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตายก่อนระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ หรือ ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทายาทจะต้องยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกภายใน 1 ปี หรือ อาจขยายได้รวมไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะครบกำหนดตามบทเฉพาะกาลในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. มีดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของทายาท
  • สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการตายของผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน
  • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน

หากทายาทไม่สามารถยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกภายในกำหนดเวลา ที่ดิน ส.ป.ก. ของบุคคลผู้ล่วงลับไปจะถูกประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกร หรือ ผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ทายาทผู้รับมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ส.ป.ก. ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำประโยชน์ในที่ดินอย่างอื่น โดยต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง

Share on: