ทรัพย์สินสมรส และ ทรัพย์สินส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 31st August, 2023 at 09:08 am

ทรัพย์สินสมรส และ ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย โดยทรัพย์สินสมรส หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสมีสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมรดก ของขวัญ หรือทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นสินส่วนตัว ทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสหรือได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นสินส่วนตัว

ทรัพย์สินสมรส ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ร่วมกันในทรัพย์สินสมรส เว้นแต่คู่สมรสจะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ทรัพย์สินสมรสอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยการทำงาน หรือโดยทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสนั้น
 • ดอกผลของทรัพย์สินสมรส

ทรัพย์สินส่วนตัว ถือว่าเป็นทรัพย์สินของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิและหน้าที่ใดๆ ในทรัพย์สินส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของตนได้ตามต้องการ เว้นแต่คู่สมรสจะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างทรัพย์สินสมรสและทรัพย์สินส่วนตัว

 • เงินเดือน เงินโบนัส เงินค่าตอบแทนต่างๆ ของคู่สมรส
 • ทรัพย์สินที่ซื้อด้วยเงินที่ได้จากการทำงานหรือเงินเดือนของคู่สมรส
 • ทรัพย์สินที่ได้จากการทำธุรกิจของคู่สมรส
 • ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นสินสมรส
 • ดอกผลของทรัพย์สินสมรส
 • ทรัพย์สินที่คู่สมรสมีสิทธิเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวก่อนสมรส
 • ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้รับมรดก
 • ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้รับเป็นรางวัลหรือของขวัญ
 • ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นสินส่วนตัว

คู่สมรสอาจตกลงกันกำหนดให้ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นสินส่วนตัว ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

หากคู่สมรสหย่าร้างกัน ทรัพย์สินสมรสจะถูกแบ่งกันระหว่างคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดยแบ่งกันตามส่วนเท่าๆ กัน เว้นแต่คู่สมรสจะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

Share on: