ทรัพย์สินของภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ทรัพย์สินของภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หมายถึง ทรัพย์สินที่ภรรยาได้มาก่อนหรือในระหว่างการสมรส แต่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินของสามีหรือด้วยเงินที่ได้จากการทำงานร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา ทรัพย์สินเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยาและสามีไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ เหนือทรัพย์สินดังกล่าว

ทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยา ได้แก่

  • ทรัพย์สินที่ภรรยามีอยู่ก่อนการสมรส
  • ทรัพย์สินที่ภรรยาได้รับเป็นมรดกหรือพินัยกรรม
  • ทรัพย์สินที่ภรรยาได้รับจากการหย่าร้างครั้งก่อน
  • ทรัพย์สินที่ภรรยาได้รับจากการให้โดยเสน่หา
  • ทรัพย์สินที่ภรรยาได้รับจากการประกอบอาชีพของตน

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยาอาจตกเป็นสินสมรสได้หากภรรยานำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการประกอบกิจการร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา หรือหากสามีมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

หากภรรยาต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินส่วนตัวของตนตกเป็นสินสมรส ภรรยาจะต้องทำสัญญาก่อนสมรสกับสามีเพื่อระบุทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ก่อนการสมรสหรือที่ตนได้รับเป็นมรดกหรือพินัยกรรม สัญญาดังกล่าวจะต้องทำขึ้นต่อหน้าพยานสองคนและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Share on: