ซื้อที่ดิน แต่ไม่ได้โอน เป็นโมฆะ

การซื้อที่ดินแต่ไม่ได้โอนเป็นโมฆะ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ จึงถือได้ว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่เกิดผลตามกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 บัญญัติว่า “การโอนทรัพย์สินโดยนิติกรรมต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะโอนโดยทางพินัยกรรม หรือโดยนิติกรรมใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือเท่านั้น”

สำหรับกรณีการโอนที่ดิน กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การโอนที่ดินให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้ ถ้าไม่จดทะเบียนการโอนที่ดินนั้นย่อมไม่มีผลบังคับ

ดังนั้น หากมีการซื้อขายที่ดินกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือว่าการซื้อขายที่ดินนั้นยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย เจ้าของที่ดินเดิมยังคงมีสิทธิในที่ดินนั้นอยู่ และผู้ซื้อที่ดินไม่มีสิทธิที่จะเข้าครอบครองที่ดินนั้น

นอกจากนี้ หากมีการซื้อขายที่ดินกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถือว่าการซื้อขายที่ดินนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คู่สัญญาอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานร่วมกันฉ้อโกงหรือร่วมกันหลอกลวงประชาชนได้

ดังนั้น หากท่านจะซื้อที่ดิน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายมีสิทธิในที่ดินนั้น และมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว หากท่านซื้อที่ดินจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิในที่ดิน หรือที่ดินนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้

Share on: