ซื้อที่ดินมรดก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:21 pm

การซื้อที่ดินมรดก

เป็นการดำเนินการที่ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากที่ดินมรดกอาจมีปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น

  • ที่ดินมรดกอาจถูกอายัดหรือถูกยึดทรัพย์โดยเจ้าหนี้ของเจ้าของมรดก
  • ที่ดินมรดกอาจมีข้อพิพาทกับทายาทรายอื่น
  • ที่ดินมรดกอาจมีปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ เช่น ที่ดินทับซ้อน ที่ดินไม่มีโฉนด ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

หากท่านประสงค์จะซื้อที่ดินมรดก ท่านจะต้องพิจารณารายละเอียดของที่ดินมรดกนั้นอย่างรอบคอบ ดังนี้

  • ตรวจสอบว่าที่ดินมรดกนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ใด มีลักษณะเป็นอย่างไร
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมรดกนั้นไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมรดกนั้นไม่มีข้อพิพาทกับทายาทรายอื่น
  • ตรวจสอบว่าที่ดินมรดกนั้นราคาเหมาะสม

เมื่อท่านได้พิจารณารายละเอียดของที่ดินมรดกนั้นอย่างรอบคอบแล้ว ท่านสามารถดำเนินการซื้อที่ดินมรดกได้ โดยท่านจะต้องทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับทายาทของเจ้าของมรดกและดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับกรมที่ดิน

กฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับการซื้อที่ดินมรดก ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
  • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
Share on: