ซื้อที่ดินจัดสรรทหารผ่านศึก โดนทายาทเรียกคืน

การซื้อที่ดินจัดสรรทหารผ่านศึก โดนทายาทเรียกคืน สามารถทำได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าที่ดินจัดสรรทหารผ่านศึกนั้น ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้วหรือไม่ หากมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว ทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมจะไม่มีสิทธิเรียกคืนที่ดินจากผู้ซื้อได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวได้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อแล้ว ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 82 วรรคสอง ซึ่งระบุว่า “เมื่อได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามมาตรา 81 แล้ว ให้ถือว่าผู้ซื้อที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น”

แต่หากที่ดินจัดสรรทหารผ่านศึกนั้น ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมจะมีสิทธิเรียกคืนที่ดินจากผู้ซื้อได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเดิมอยู่ ทายาทจึงมีสิทธิที่จะเรียกคืนที่ดินจากผู้ซื้อได้

ในกรณีของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทหารผ่านศึก โดนทายาทเรียกคืน หากที่ดินดังกล่าวได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อสามารถต่อสู้คดีกับทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมได้ โดยอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 82 วรรคสอง

แต่หากที่ดินจัดสรรทหารผ่านศึกดังกล่าว ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้ออาจเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้ หากทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมสามารถพิสูจน์ได้ว่า ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเดิมอยู่

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อถูกทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมเรียกคืนที่ดิน ผู้ซื้อควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

Share on: