ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารออมสิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:46 pm

ธนาคารออมสินมีบริการค้ำประกันเงินกู้ร่วมสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อ แต่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้มั่นคง มีเครดิตดี และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันเงินกู้ร่วมของธนาคารออมสิน ได้แก่

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
 • มีเครดิตบูโรดี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้

เอกสารประกอบการค้ำประกันเงินกู้ร่วม ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ค้ำประกัน
 • ใบรับรองเครดิตบูโรของผู้ค้ำประกัน

ขั้นตอนการค้ำประกันเงินกู้ร่วมของธนาคารออมสิน ได้แก่

 1. ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารออมสินพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและขอเอกสารประกอบการค้ำประกัน
 3. ธนาคารออมสินเรียกผู้ค้ำประกันมาลงนามในสัญญาค้ำประกัน
 4. ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า
 5. ลูกค้าชำระหนี้สินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ผู้ค้ำประกันเงินกู้ร่วมมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ชำระหนี้แทนผู้กู้หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดังนั้นผู้ค้ำประกันควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจค้ำประกันเงินกู้ร่วม

Share on: