คืนรถไฟแนนซ์ เสียค่าส่วนต่าง

ปกติแล้วผู้เช่าซื้อสามารถคืนรถได้โดยไม่เสียค่าส่วนต่าง ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่ค้างค่างวดและค้างค่าติดตามทวงถาม ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อคืนรถทั้งที่ยังค้างค่างวดอยู่ หรือคืนรถหลังจากถูกยึดรถแล้ว ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างหรือค่าขาดราคาให้กับไฟแนนซ์ด้วย เมื่อไฟแนนซ์นำรถไปขายทอดตลาดแล้วขาดทุน

อย่างไรก็ตาม จากการตีความคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12357/2566 ระบุว่าผู้เช่าซื้อจะไม่เสียค่าส่วนต่างหากผู้เช่าซื้อคืนรถโดยไม่ค้างค่างวดและค้างค่าติดตามทวงถาม ถึงแม้ว่าไฟแนนซ์จะยึดรถไปแล้วก็ตาม โดยคำพิพากษาดังกล่าวได้วินิจฉัยว่าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นสัญญาเช่าซื้อแบบมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นประกัน ซึ่งผู้เช่าซื้อมีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น แต่กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของไฟแนนซ์ ดังนั้น ผู้เช่าซื้อจึงมีสิทธิที่จะคืนทรัพย์สินให้กับไฟแนนซ์ได้ โดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนต่าง

ดังนั้น หากผู้เช่าซื้อคืนรถโดยไม่ค้างค่างวดและค้างค่าติดตามทวงถาม ผู้เช่าซื้ออาจอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับไฟแนนซ์เพื่อไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง

Share on: