คืนรถไฟแนนซ์ เรียกเก็บค่าส่วนต่าง


กรณีที่ลูกหนี้คืนรถเช่าซื้อ แต่รถที่ขายทอดตลาดไม่ได้ราคาเท่ากับยอดหนี้คงค้าง เจ้าหนี้อาจเรียกเก็บค่าส่วนต่างจากลูกหนี้และ/หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันมีสิทธิต่อสู้ว่าตนเองไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในส่วนนี้ หากลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้ออย่างครบถ้วนทุกประการ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 685 ผู้ค้ำประกันย่อมต้องรับผิดชำระหนี้แทนลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา แต่ผู้ค้ำประกันมีสิทธิต่อสู้ว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้หากลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วนทุกประการ โดยผู้ค้ำประกันต้องนำสืบพยานหลักฐานเพื่อแสดงว่าลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน เช่น มีหลักฐานการชำระค่างวดตามกำหนดเวลา มีหลักฐานการแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าก่อนคืนรถ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ค้ำประกันยังมีสิทธิต่อสู้ว่าตนเองไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน เช่น ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้ค้ำประกันตามมาตรา 686 เป็นต้น

ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้จากเจ้าหนี้ แนะนำให้ปรึกษาทนายความเพื่อพิจารณาว่าตนเองมีสิทธิต่อสู้หรือไม่ หากพบว่าตนเองมีสิทธิต่อสู้ ควรดำเนินการต่อสู้เพื่อไม่ให้ต้องชำระหนี้ค่าส่วนต่างดังกล่าว

Share on: