คัดชื่อออกจากโฉนด

การคัดชื่อออกจากโฉนดเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่บุคคลถูกลบออกจากโฉนดของอสังหาริมทรัพย์ การคัดชื่อออกจากโฉนดสามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การหย่าร้าง การแยกทาง หรือการขายอสังหาริมทรัพย์

ในการคัดชื่อออกจากโฉนด บุคคลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ยื่นคำขอคัดชื่อออกจากโฉนดต่อสำนักงานที่ดิน
  2. แนบสำเนาโฉนดของอสังหาริมทรัพย์
  3. แนบเอกสารที่แสดงว่าบุคคลมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากโฉนด เช่น การหย่าร้าง หนังสือรับรองการแยกทาง หรือสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการคัดชื่อออกจากโฉนด

เมื่อคำขอคัดชื่อออกจากโฉนดได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักงานที่ดินจะออกเอกสารใหม่ซึ่งแสดงว่าบุคคลถูกลบออกจากโฉนดของอสังหาริมทรัพย์

Share on: