ขายฝากที่ดิน 1 ปี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:41 pm

การขายฝากที่ดินเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ผู้ขายฝากนำทรัพย์สินไปขายให้กับผู้ซื้อฝาก ซึ่งผู้ซื้อฝากจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายฝากส่วนหนึ่งของราคาขายและรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปครอบครองทันที แต่ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ซื้อฝากมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ชำระให้ผู้ขายฝาก

การต่อสัญญาขายฝากที่ดินหมายถึงการขยายระยะเวลาที่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืน โดยผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากจะต้องทำสัญญาต่อสัญญาขายฝากขึ้นใหม่ โดยระบุระยะเวลาการต่อสัญญาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การต่อสัญญาขายฝากที่ดินมีข้อดีหลายประการ เช่น

  • ผู้ขายฝากสามารถมีเวลาในการหาเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืน
  • ผู้ซื้อฝากสามารถได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากดอกเบี้ย
  • ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเงื่อนไขการต่อสัญญาได้เอง

อย่างไรก็ตาม การต่อสัญญาขายฝากที่ดินก็มีความเสี่ยงบางประการ เช่น

  • ผู้ขายฝากอาจไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้ซื้อฝากอาจไม่ยินยอมต่อสัญญาขายฝาก
  • เงื่อนไขการต่อสัญญาอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายฝาก

ดังนั้น ผู้ขายฝากควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

Share on: