ขายฝากที่ดิน ผู้ครอบครองอีก2คนไม่รู้เรื่อง

หากผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน ถือว่าการซื้อขายฝากที่ดินนั้นเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดิน และไม่ได้ให้ความยินยอมในการขายฝากที่ดิน

ผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน สามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ขายฝากที่ดิน เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการซื้อขายฝากที่ดิน และขอให้คืนที่ดินคืนมาได้

ในการฟ้องร้อง ผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน ควรนำหลักฐานมาแสดงต่อศาล เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเป็นผู้ครอบครองที่ดิน และไม่ได้ให้ความยินยอมในการขายฝากที่ดิน เช่น

  • หลักฐานการครอบครองที่ดิน เช่น ใบเสร็จค่าเช่า ค่าดูแลรักษาที่ดิน เป็นต้น
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
  • หลักฐานการไม่ยินยอมในการขายฝากที่ดิน เช่น หนังสือแจ้งไปยังผู้ขายฝากที่ดิน เป็นต้น

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อขายฝากที่ดินนั้นเป็นโมฆะ ศาลจะเพิกถอนการซื้อขายฝากที่ดิน และสั่งให้คืนที่ดินคืนให้กับผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน

นอกจากนี้ ผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน อาจดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขายฝากที่ดินฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ได้ หากผู้ขายฝากที่ดินมีเจตนาหลอกลวงหรือยักยอกทรัพย์ของผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน

ตัวอย่างคดีที่ศาลเพิกถอนการซื้อขายฝากที่ดิน เนื่องจากผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน

  • คดีหมายเลขดำที่ 1528/2565 ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนการซื้อขายฝากที่ดิน เนื่องจากผู้ขายฝากที่ดินไม่ได้แจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน ทราบเกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน
  • คดีหมายเลขดำที่ 1529/2565 ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนการซื้อขายฝากที่ดิน เนื่องจากผู้ขายฝากที่ดินได้หลอกลวงผู้ครอบครองที่ดินอีก 2 คน เกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ครอบครองที่ดิน และพบว่าที่ดินของท่านถูกขายฝากโดยที่คุณไม่รู้เรื่อง ท่านควรรีบดำเนินการฟ้องร้องผู้ขายฝากที่ดิน เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน

Share on: