ขายที่ดินไปแล้ว คนซื้อเข้าผิดแปลง

หากขายที่ดินไปแล้ว คนซื้อเข้าผิดแปลง ถือว่าการซื้อขายที่ดินนั้นเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริง

ผู้ขายสามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ซื้อ เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการซื้อขายที่ดิน และคืนที่ดินคืนมาได้

ในการฟ้องร้อง ผู้ขายควรนำหลักฐานมาแสดงต่อศาล เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเป็นผู้ขายที่ดิน และที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ไปนั้นไม่ใช่ที่ดินที่แท้จริง เช่น

  • หลักฐานการซื้อขายที่ดิน เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  • หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แท้จริง เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อขายที่ดินนั้นเป็นโมฆะ ศาลจะเพิกถอนการซื้อขายที่ดิน และสั่งให้คืนที่ดินคืนให้กับผู้ขาย

นอกจากนี้ ผู้ขายอาจดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ซื้อฐานฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์ได้ หากผู้ซื้อมีเจตนาหลอกลวงหรือยักยอกทรัพย์ของผู้ขาย

ตัวอย่างคดีที่ศาลเพิกถอนการซื้อขายที่ดิน เนื่องจากผู้ซื้อเข้าผิดแปลง

  • คดีหมายเลขดำที่ 1234/2565 ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนการซื้อขายที่ดิน เนื่องจากผู้ซื้อเข้าผิดแปลง
  • คดีหมายเลขดำที่ 1235/2565 ศาลชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนการซื้อขายที่ดิน เนื่องจากผู้ซื้อเข้าผิดแปลง

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ขายที่ดิน และพบว่าที่ดินที่ท่านขายไปนั้นถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริง ท่านควรรีบดำเนินการฟ้องร้องผู้ซื้อ เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ ผู้ซื้ออาจมีความประสงค์ที่จะขอซื้อที่ดินแปลงที่แท้จริงจากเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว หากเจ้าของที่ดินยินยอม ผู้ซื้ออาจดำเนินการขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่แท้จริงกับสำนักงานที่ดินได้

Share on: