ขอทราบรายละเอียดสินเชื่อ “โคล้านครอบครัว”

แก้ไขล่าสุด วันที่ 28th August, 2023 at 10:03 am

title

รายละเอียด

ครม. อนุมัติสินเชื่อ “โคล้านครอบครัว” วงเงิน 5,000 ล้านบาท ส่งเสริมอาชีพ แก้ความยากจน

.

ที่ประชุม ครม. (14 มี.ค. 66) เห็นชอบหลักการโครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,610 กองทุน

.

เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถกู้ยืมเงินทุนสำหรับเลี้ยงโค กู้ยืมครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 100,000 ครัวเรือน (เลี้ยงโค ครัวเรือนละ 2 ตัว รวม 200,000 ตัว)

.

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 4 ปี โดยประชาชนไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราคงที่ 4% ต่อปี

.

ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องชำระคืนเงินต้นให้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี โดยในปีที่ 3 ให้ชำระคืนเงินต้น 50% ของวงเงินที่กู้ยืม และชำระคืนเงินต้นที่เหลือในปีที่ 4

.

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ลดภาระค่าครองชีพให้กับครัวเรือน และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

.

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66138

Share on: