กยศ. ฟ้องบังคับคดี

กยศ. ฟ้องบังคับคดี หมายถึง การที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฟ้องผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ผิดนัด

ขั้นตอนการฟ้องบังคับคดีของ กยศ. มีดังนี้

  1. กยศ. ออกหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินให้ผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ค้ำประกันทราบ และขอให้มีการชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจถูกดำเนินคดี
  2. กยศ. มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของ กยศ. ยื่นคำฟ้องต่อศาล
  3. ศาลพิจารณาคำฟ้องและออกหมายเรียกให้ผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ค้ำประกันมาศาล
  4. ผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ค้ำประกันมาศาลเพื่อต่อสู้คดี หรือหากไม่มาศาล ศาลอาจพิจารณาคดีโดยไม่มีคู่ความ
  5. ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ผิดนัด

หากผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลมีอำนาจบังคับคดีเพื่อบังคับให้ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

การฟ้องบังคับคดีของ กยศ. อาจเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงต่อผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ค้ำประกัน เนื่องจากอาจทำให้ถูกยึดทรัพย์เพื่อชำระหนี้ หรืออาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานผิดนัดชำระหนี้

ดังนั้น หากเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ควรชำระหนี้ตามกำหนดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องบังคับคดีและผลกระทบที่อาจตามมา

Share on: