.st1{display:none}หนี้สิน ค้ำประกัน
29 9 6

คืนรถไฟแนนซ์ไป18 ปีแล้ว โดนทวงถามค่าส่วนต่าง

ในกรณีนี้ ผู้เช่าซื้อสามารถโต้แย้งการเรียกร้องค่าส่วนต่างของไฟแนนซ์ได้ โดยอ้างว่าสิทธิเรียกร้องของไฟแนนซ์ได้หมดอายุความไปแล้ว ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
29 9 3

ขายฝากที่ดินใกล้หมดสัญญา ต้องการกู้เงินกองทุนหมุนเวียน

การกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อไถ่ถอนสัญญาขายฝากที่ดิน จะช่วยให้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนมาไว้ในครอบครองได้

อ่านเพิ่มเติม
โอนที่ดินให้ลูก2คน อีกคนเป็นหนี้บัตรเครดิต Live NBTรวมใจ 27 ก.ย. 66 1 54 20

โอนที่ดินให้ลูก2คน ลูกอีกคนเป็นหนี้บัตรเครดิต

หากที่ดินที่โอนให้บุตรทั้งสองคนนั้น มีภาระติดพัน เช่น จำนองหรือค้ำประกันหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่น เจ้าหนี้รายนั้นก็มีสิทธิยึดที่ดินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ได้

อ่านเพิ่มเติม
.st1{display:none}สารพันปัญหา
.st1{display:none}แน่ะนำ
.st1{display:none}ปัญหาสุขภาพ คุยกับหมอพรเทพ